Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lý Nhân 20 năm hoạt động và triển khai Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ​


Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH)  huyện Lý Nhân được thành lập ngày 10/5/2003. Trải qua gần 20 năm hoạt động, Ngân hàng CSXH huyện đã thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần tích cực trong mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Hiện nay, NHCSXH huyện có 11 cán bộ đều có trình độ, năng lực, phẩm chất tốt, có đạo đức nghề nghiệp, tâm huyết với nghề. Trong 20 năm qua, NHCSXH huyện đã tổ chức tốt việc tiếp nhận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ các tổ chức, cá nhân đáp ứng cơ bản nhu cầu vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Đến 30/6/2022, tổng nguồn vốn hoạt động tại NHCSXH huyện Lý Nhân đạt hơn 517,2 tỷ đồng, tăng hơn 487,4 tỷ đồng (gấp 25,6 lần) so với thời điểm năm 2003, bình quân mỗi năm tăng 16,6%. Trong đó, nguồn vốn được cân đối từ Trung ương trên 409 tỷ đồng, tăng hơn 382 tỷ đồng (gấp 15,2 lần) so với năm 2003, chiếm 79,07% tổng nguồn vốn. Nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư từ ngân sách tỉnh, huyện là gần 15 tỷ đồng, tăng gần 14 tỷ đồng so với năm 2003. Trong đó nguồn vốn ngân sách tỉnh chuyển là hơn 13,2 tỷ đồng, tăng trên 12,1 tỷ đồng đồng so với năm 2003; nguồn vốn ngân sách UBND huyện chuyển là gần 1,8 tỷ đồng, tăng hơn 1,7 tỷ đồng so với năm 2003. Nguồn vốn huy động tại địa phương được trung ương cấp bù lãi suất là hơn 93,2 tỷ đồng, tăng hơn 93 tỷ đồng so với năm 2003, Trong đó: Nguồn vốn huy động của các tổ chức, cá nhân là 74.037 triệu đồng và nguồn vốn huy động từ tiền gửi tiết kiệm của tổ viên Tổ TK&VV là 19.235 triệu đồng, tăng 19.235 triệu đồng so năm 2003. Các chương trình đều được tổ chức thực hiện kịp thời, đúng quy định. Tiền vốn vay được giao trực tiếp cho người thụ hưởng tại điểm giao dịch xã trước sự chứng kiến của các tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền và nhân dân, bảo đảm nguyên tắc công khai và dân chủ và minh bạch và đúng đối tượng thụ hưởng.

Giao dịch của Ngân hàng CSXH huyện Lý Nhân tại xã Văn Lý

 

Từ hai chương trình tín dụng nhận bàn giao ban đầu với dư nợ nhận bàn giao là hơn 29,2 tỷ đồng, đến nay, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Lý Nhân đang triển khai cho vay 11 chương trình tín dụng chính sách, với tổng dư nợ trên 516,7 tỷ đồng, với 9.568 khách hàng đang vay vốn. Trong 20 năm thực hiện tín dụng chính sách theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP, ngày 04/10/2002 của Chính phủ, huyện Lý Nhân đã tập trung nguồn lực tín dụng qua NHCSXH cho vay được 89.976 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với doanh số cho vay đạt hơn 1.812 tỷ đồng, bình quân giải ngân 95,4 tỷ đồng/năm, trong đó có trên 43.430 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn. Doanh số thu nợ đạt gần 1.327 tỷ đồng, bình quân thu nợ mỗi năm 69,8 tỷ đồng/năm, chiếm 73,2% tổng doanh số cho vay góp phần tạo lập nguồn vốn để cho vay quay vòng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tổng dư nợ 11 chương trình tín dụng chính sách đến 30/6/2022 đạt 516,7 tỷ đồng, tăng 487,5 tỷ đồng, gấp 25,65 lần so với dư nợ khi thành lập, tốc độ tăng trưởng bình quân mỗi năm là 17,8%. Trong 05 năm trở lại đây tốc độ tăng trưởng bình quân mỗi năm là 7- 8%. Dư nợ bình quân đạt 54 triệu đồng/khách hàng, tăng 51 triệu đồng/khách hàng so với khi thành lập, trong đó, dư nợ bình quân chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo là 49 triệu đồng/hộ, tăng 46 triệu đồng/hộ so với khi thành lập.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận với đồng vốn tín dụng chính sách một cách thuận lợi, kịp thời, giúp cho 29.129 lượt hộ nghèo được vay vốn, góp phần giúp cho trên 19.239 hộ thoát nghèo, thu hút tạo việc làm cho trên 4.518 lao động, giúp cho 14.190 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, không để học sinh sinh viên nào phải bỏ học vì khó khăn về tài chính, hỗ trợ xây mới và cải tạo 54.850 công trình nước sạch vệ sinh môi trường ở nông thôn, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 987 ngôi nhà cho hộ nghèo, 56 ngôi nhà cho cán bộ, công nhân viên chức, người có công với cách mạng, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị... đặc biệt từ tháng 4/2022 đến nay, thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch Covid-19, đã có 270 em học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để mua máy tính và thiết bị học tập trực tuyến. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn, giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tự lực vươn lên, được làm quen với việc vay, trả nợ ngân hàng, do đó, đã từng bước thay đổi cơ bản nhận thức, giúp hộ vay sử dụng vốn có hiệu quả, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo. Phương thức quản lý tín dụng chính sách được triển khai thông qua các tổ chức Hội đoàn thể huyện, toàn huyện có 280 Tổ TK&VV đang hoạt động hiệu quả tại 140 thôn, Tổ dân phố. Đến nay, dư nợ ủy thác cho vay qua 04 tổ chức chính trị - xã hội là gần 516  tỷ đồng, chiếm 99,8% tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn huyện. Mạng lưới hoạt động của NHCSXH huyện cũng được mở rộng. Phòng giao dịch đã mở 21 điểm giao dịch tại 21 xã, thị trấn. Các điểm giao dịch cấp xã được tổ chức giao dịch vào ngày cố định hàng tháng, kể cả thứ 7, chủ nhật và là nơi Ngân hàng, các tổ chức Hội, chính quyền địa phương và nhân dân cùng thực hiện quyền và nghĩa vụ trong thực hiện các chương trình vay vốn tại địa phương. Đây chính là mô hình đặc thù, sáng tạo riêng có của NHCSXH, giúp chuyển tải vốn tín dụng chính sách kịp thời, hiệu quả đến đúng đối tượng thụ hưởng có sự giám sát của chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát nguồn vốn vay đã được quan tâm triển khai thực hiện theo quy định. Trong 20 năm qua Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện đã tổ chức kiểm tra trên 1686 lượt xã, thị trấn, 1333 lượt Tổ Tiết kiệm & vay vốn và 3293 lượt hộ vay. Công tác kiểm tra nội bộ của Phòng giao dịch được quan tâm. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời chấn chỉnh, xử lý dứt điểm những tồn tại và phản ánh kịp thời những kiến nghị của người dân đối với chính phủ về bổ xung cơ chế trong hoạt động tín dụng chính sách cho phù hợp. Cùng với hoạt động nghiệp vụ, NHCSXH huyện Lý Nhân còn tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa, đặc biệt là vào các dịp kỷ niệm, ngày lễ, tết của huyện, ban lãnh đạo Ngân hàng CSXH hội huyện đã thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Giám đốc NHCSXH chi nhánh huyện Lý Nhân cho biết: “Thời gian tới, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Lý Nhân sẽ căn cứ chỉ tiêu kế hoạch các chương trình tín dụng được giao, gắn với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương từ nay đến năm 2030 để chỉ đạo các phòng, ban ngành, các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với NHCSXH huyện tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện trong từng giai đoạn; phát triển NHCSXH theo hướng ổn định, bền vững, bảo đảm thực hiện tốt chính sách tín dụng của Đảng, Chính phủ, phát triển các sản phẩm dịch vụ hỗ trợ ngày càng có hiệu quả hơn cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội, áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào quy trình hoạt động. Tập trung huy động các nguồn lực từ Trung ương đến địa phương nhằm đáp ứng cơ bản nhu cầu vốn cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện có đủ điều kiện được vay vốn. Đáp ứng tốt nhất các sản phẩm dịch vụ từ NHCSXH theo các chính sách, quy định của Chính phủ, đồng thời phát triển các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ có hiệu quả cho người nghèo và các đối tượng chính sách”.

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện Lý Nhân

Qua 20 năm triển khai Nghị định số 78/NĐ-CP, NHCSXH huyện Lý Nhân đã không ngừng trưởng thành và phát triển, thực hiện tốt việc nâng cao hiệu quả  của tín dụng chính sách đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Qua đó, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện./.

Ban Biên tập

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 755
  • Trong tuần: 6,001
  • Tất cả: 372,540
Đăng nhập