ĐẢNG BỘ HUYỆN LÝ NHÂN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ

ĐẢNG BỘ HUYỆN LÝ NHÂN
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ

Chi bộ cơ sở là nơi trực tiếp lãnh đạo và tổ chức quần chúng thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Vì vậy, sinh hoạt chi bộ là một trong những hình thức hoạt động, đồng thời là nguyên tắc tổ chức và biện pháp có liên quan mật thiết đến nhiệm vụ xây dựng, củng cố chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.
Đảng bộ huyện Lý Nhân đến tháng 12/2008 có 7.379 đảng viên sinh hoạt ở 556 chi bộ thuộc 71 tổ chức cơ sở đảng (511 chi bộ thuộc Đảng bộ cơ sở và 45 chi bộ trực thuộc Huyện uỷ), chi bộ đông đảng viên nhất có 52 đồng chí, tuổi đời bình quân của đảng viên trong Đảng bộ huyện là 50,3 tuổi.
Những năm gần đây, nhất là từ khi thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư (khoá X) “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW, ngày 25/5/2007 của Ban Tổ chức Trung ương “về nội dung sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở Đảng”, cơ bản các chi bộ trong huyện đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên về việc duy trì sinh hoạt thường kỳ hằng tháng; chất lượng sinh hoạt của các chi bộ có chuyển biến tích cực, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt trên 90%; đội ngũ cán bộ, đảng viên giữ được phẩm chất chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, có lối sống lành mạnh, trong sáng, được nhân dân tín nhiệm. Trong sinh hoạt, đồng chí bí thư chi bộ phổ biến, quán triệt nghị quyết và sự chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên, các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước; thông báo tình hình thời sự trong nước và ngoài nước; đồng thời kiểm điểm đánh giá việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ trong tháng và đề ra nhiệm vụ cần tập trung sự lãnh đạo của chi bộ tháng tới; phần lớn đảng viên dân chủ thảo luận, đóng góp ý kiến trên tinh thần xây dựng, những vấn đề cần thống nhất cao thì chi bộ thảo luận kỹ và ra nghị quyết thực hiện.
Nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt được các chi bộ thực hiện tốt, chất lượng tự phê bình và phê bình từng bước được nâng cao; ban chi uỷ cũng như tập thể chi bộ đoàn kết, giúp đỡ nhau trong sinh hoạt, công tác cũng như trong cuộc sống, đảm bảo tính lãnh đạo, tính chiến đấu và tính giáo dục; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ đảng viên luôn được quan tâm; công tác phát triển đảng viên thường xuyên được chú trọng. Các chi bộ cơ quan thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ chuyên môn cho đảng viên; các chi bộ thôn, xóm làm tốt việc phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình, tham gia lãnh đạo các đoàn thể chính trị và phân công cho đảng viên đảm nhiệm nhiệm vụ trưởng thôn, xóm.
Tuyệt đại đa số bí thư chi bộ nắm chắc trình tự, nội dung buổi sinh hoạt. Các chi bộ cơ quan, đồng chí bí thư chi bộ cùng với tập thể chi uỷ (nơi có chi uỷ) đã phối hợp tốt với thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc thống nhất nội dung sinh hoạt. Các chi bộ thôn, xóm, Ban chi uỷ đều phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và trước khi sinh hoạt đều họp, thống nhất những nội dung do đồng chí bí thư chi bộ dự kiến đưa ra chi bộ sinh hoạt, nhất là những việc cần thảo luận kỹ, ra nghị quyết thực hiện. Nhìn chung, trong sinh hoạt các chi bộ thôn, xóm đều ra nghị quyết, một số chi bộ còn ra nghị quyết chuyên đề để tập trung sự lãnh đạo đối với nhiệm vụ cụ thể. Các nghị quyết của chi bộ, kể cả nghị quyết chuyên đề bảo đảm tính khả thi, cụ thể, thiết thực, vì vậy trong quá trình tổ chức thực hiện được nhân dân đồng tình hưởng ứng, đạt kết quả. Các chi bộ cơ quan ít ra nghị quyết nhưng tập trung thảo luận bàn biện pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
Tuy nhiên, chất lượng sinh hoạt chi bộ còn bộc lộ những hạn chế, tồn tại, đó là: Năng lực lãnh đạo, trình độ chuyên môn của một số cấp uỷ, bí thư chi bộ, nhất là ở các chi bộ thôn, xóm còn hạn chế, nên đã ảnh hưởng đến chất lượng việc chuẩn bị nội dung và điều hành cuộc họp; nội dung sinh hoạt ở một số chi bộ thôn, xóm chưa đổi mới, còn chung chung, nặng về phổ biến, có vấn đề trọng tâm cần sự thảo luận tập trung thống nhất ý kiến để chi bộ biểu quyết ra nghị quyết thực hiện thì chưa làm được; phần báo cáo kết quả hoạt động trong tháng thường liệt kê dàn trải những công việc đã làm; tính tự giác trong đấu tranh tự phê bình và phê bình ở một số chi bộ còn ở mức độ, một số đảng viên còn e ngại, ít phát biểu tham gia xây dựng nghị quyết, có đồng chí ý thức sinh hoạt chưa cao; việc quản lý đảng viên ở một số chi bộ chưa đạt yêu cầu theo quy định, nhất là đối với những đồng chí thường xuyên đi làm ăn xa; việc các chi bộ tổ chức sinh hoạt trong khoảng thời gian từ ngày 03 đến ngày 06 hằng tháng như quy định trước đây có thời điểm chưa kịp thời quán triệt được sự chỉ đạo của cấp trên nên việc triển khai thực hiện nhiệm của tháng có lúc, có việc chậm, chất lượng, hiệu quả một số công việc chưa cao, mặt khác rất khó bố trí thời gian để các đồng chí lãnh đạo, cán bộ huyện về dự sinh hoạt cùng.
Nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại trên là do tác động của nền kinh tế thị trường, nhiều đảng viên trẻ thường quan tâm nhiều đến phát triển kinh tế gia đình, ít quan tâm đến công việc của chi bộ; nhiều chi bộ nông thôn đồng chí bí thư là những đảng viên hưởng chế độ hưu trí, cao tuổi nên mỗi kỳ đại hội chi bộ việc kiện toàn ban chi uỷ và đồng chí bí thư chi bộ có đủ năng lực, trình độ gặp nhiều khó khăn; do tính chất đặc thù của các chi bộ cơ quan nên một số cơ quan có 100% cán bộ, công chức là đảng viên, vì vậy chế độ sinh hoạt thường kỳ của chi bộ có khi còn lồng ghép với sinh sinh hoạt cơ quan, đơn vị...
Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khoá X) của Đảng “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” và Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư (khoá X) “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Huyện uỷ Lý Nhân chỉ đạo từ tháng 3-2009, thời gian sinh hoạt của các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở (trừ chi bộ cơ quan xã, thị trấn) trong toàn Đảng bộ huyện được thống nhất tổ chức vào ngày 03 hằng tháng; các chi bộ trực thuộc Huyện uỷ, chi bộ cơ quan xã, thị trấn tổ chức sinh hoạt trước hoặc sau ngày sinh hoạt của chi bộ cơ sở không quá 02 ngày để dành thời gian cho các đồng chí cấp uỷ, cán bộ về dự sinh hoạt cùng đơn vị được phân công phụ trách; và yêu cầu các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, chuyên viên các Ban xây dựng Đảng của Huyện uỷ; đồng chí cấp uỷ xã, thị trấn phải dự họp với ít nhất 01 chi bộ cơ sở thuộc địa bàn phụ trách và khi về dự họp với các chi bộ không được thông báo trước.
Đồng thời chỉ đạo cấp uỷ các tổ chức cơ sở Đảng, các chi bộ cơ sở trong Đảng bộ huyện thực hiện tốt 08 nhiệm vụ trọng tâm: Thứ nhất, các cấp uỷ Đảng, đảng viên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc, thực hiện đúng Điều lệ Đảng, các quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng, của chi bộ cơ sở, thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng. Thứ hai, nội dung sinh hoạt chi bộ phải thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu. Sinh hoạt chi bộ phải kịp thời phổ biến, quán triệt các nghị quyết, sự chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên, chủ trương, chính sách, pháp luật mới của Đảng và Nhà nước, tình hình thời sự trong và ngoài nước. Thứ ba, mở rộng và phát huy dân chủ trong sinh hoạt, nhất là việc thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của đảng viên, tạo được không khí cởi mở, chân thành để mọi cán bộ, đảng viên bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình. Thứ tư, chi uỷ mà trước hết là bí thư chi bộ phải chuẩn bị kỹ nội dung, trong đó chú trọng đánh giá tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo; kết quả thực hiện nhiệm vụ của chi bộ trong tháng; tổng hợp ý kiến của đảng viên, quần chúng đóng góp cho sự lãnh đạo của chi bộ, vai trò tiền phong, gương mẫu và phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ quan, đơn vị và thông báo để chi bộ biết, nhằm phát huy ưu điểm, có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục khuyết điểm, giải quyết kịp thời những vụ việc tiêu cực phát sinh; nhiệm vụ của chi bộ trong tháng tới cần tập trung vào các vấn đề trọng tâm, cụ thể, bức xúc trước mắt, đồng thời phân công nhiệm vụ phù hợp với khả năng của đảng viên để thực hiện đạt kết quả. Thứ năm, qua sinh hoạt cấp uỷ phải nắm được tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, kể cả đảng viên do cấp uỷ cấp trên quản lý; kịp thời biểu dương những đảng viên gương mẫu, có thành tích xuất sắc và giúp đỡ, giáo dục, xử lý những đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm hoặc vi phạm nguyên tắc sinh hoạt Đảng và tiêu chuẩn đảng viên. Thứ sáu, ngoài các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, tuỳ điều kiện nhiệm vụ cụ thể, chi uỷ cần lựa chọn một số vấn đề mới, phù hợp với nhiệm vụ của chi bộ và chức trách, nhiệm vụ của đảng viên để tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề nhằm tập trung sự lãnh đạo của chi bộ, nâng cao kiến thức, năng lực và phẩm chất cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thứ bảy, thường xuyên củng cố, kiện toàn chi uỷ, bầu và bố trí đồng chí bí thư chi bộ đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ, uy tín cao, nhiệt tình với công tác đảng để thực sự là người đứng đầu cấp uỷ, chi bộ. Thứ tám, gắn kết chặt chẽ việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Tiêu chuẩn đạo đức, lối sống đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; sử dụng có hiệu quả Sổ sinh hoạt đảng viên.
Để góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, mong muốn các cấp quan tâm đầu tư xây dựng nhà văn hoá để là nơi giải quyết các công việc chung của thôn, xóm, kết hợp là nơi sinh hoạt của các đoàn thể và chi bộ, khắc phục tình trạng nhiều chi bộ còn sinh hoạt tại nhà đồng chí bí thư chi bộ hoặc nhà đảng viên; nghiên cứu, xem xét tăng chế độ phụ cấp cho đội ngũ bí thư chi bộ cơ sở./.

Trần Minh Hải
(Huyện uỷ Lý Nhân)

Thông tin mới nhất
Văn bản - Thông báo
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0