Huyện ủy Lý Nhân tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Sáng 20/12/2021, Huyện ủy Lý Nhân tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Anh Chức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của tỉnh; đồng chí Trần Đức Thuấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Đức Nhương - Phó Bí thư TT Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thành Thăng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Các đại biểu dự hội nghị

          Năm 2021, Huyện ủy Lý Nhân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền quán triệt, triển khai nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết các cấp. Chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo dân chủ, an toàn, đúng luật. Chỉ đạo triển khai đồng bộ, kịp thời, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo phương châm thích ứng linh hoạt kiểm soát hiệu quả an toàn. Tiếp tục coi trọng việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với biểu dương, khen thưởng 25 tập thể, 15 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo hoàn thành việc học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí  Nguyễn Anh Chức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

          Công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị và phát triển đảng viên mới tiếp tục được quan tâm, đã kết nạp được 103 đảng viên mới; xét tặng, truy tặng huy hiệu Đảng cho 612 đảng viên từ 30 năm tuổi đảng trở lên. Hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bên cạnh đó, Huyện ủy cũng đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phát hiện những hạn chế, thiếu sót của các đơn vị để có biện pháp khắc phục kịp thời.

          Hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể tiếp tục được chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức hoạt động đảm bảo thiết thực, gắn liền cơ sở. Qua bình xét, phân loại đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và đảng viên năm 2021 có 11/57 tổ chức cơ sở đảng HTXSNV = 19,29%; 44 tổ chức cơ sở đảng HTTNV = 77,2%; 02 tổ chức cơ sở Đảng HTNV và không có tổ chức cơ sở Đảng không hoàn thành nhiệm vụ.

          Từ chú trọng thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng Đảng đã giúp Lý Nhân thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; 16/16 chỉ tiêu KT-XH chủ yếu đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tính cực (tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm còn 22,5%; tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng chiếm 46,8%; tỷ trọng ngành thương mại, dịch vụ chiếm 30,7% trong cơ cấu kinh tế); thu nhập bình quân đầu người ước đạt 58,8 triệu đồng (đạt 101, 38% KH). Quản lý chặt chẽ dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi. Tiếp tục chỉ đạo các ngành, các xã nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2021, các xã: Nhân Chính, Đức Lý đã hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu NTM kiểu mẫu được các ngành chức năng của tỉnh thẩm định đề nghị Ban chỉ đạo, UBND tỉnh xét công nhận trong thời gian tới. Tăng cường chỉ đạo việc thực hiện các chương trình, dự án phát triển sản xuất. Đề án tích tụ ruộng đất để sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và phát triển các mô hình, HTX, tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp công nghệ cao làm vệ tinh cho doanh nghiệp.

          Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Chức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận những kết quả Lý Nhân đạt được trong năm 2021. Đồng chí đề nghị năm 2022, Huyện ủy Lý Nhân tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XXVI. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các Quy định về nêu gương; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Tiếp tục làm tốt công tác tổ chức cán bộ, KTGS, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Quan tâm tạo điều kiện để MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, Lý Nhân cần bám sát mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết số 19 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2021- 2025 và Nghị quyết số 20 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022 để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các giải pháp đồng bộ, phù hợp với đặc điểm địa bàn huyện. Tập trung triển khai các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 phục hồi và phát triển KT trong điều kiện bình thường mới.

          Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Đức Thuấn - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện  đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng năm 2021. Đồng thời, nhấn mạnh: Năm 2022, tiếp tục thực hiện nghiêm túc và nâng cao hiệu quả việc quán triệt, học tập và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Tiếp tục nhân rộng các mô hình điểm, các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chỉ đạo việc củng cố, nâng cao chất lượng và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Quan tâm công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên, công tác quản lý đản viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, xử lý nghiêm các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, công chức vi phạm. Tăng cường công tác phổ biến, quán triệt các quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Tại hội nghị, đã có 12 tổ chức Đảng tiêu biểu được Ban Thường vụ Huyện ủy Lý Nhân khen thưởng.

Huyện ủy Lý Nhân

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập