Thông tin nội bộ tháng 9 năm 2023

 

 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

 

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển đảng viên

 

Phát triển đảng viên là một nội dung quan trọng, có tính nguyên tắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, quyết định sự tồn tại, phát triển của Đảng ta.

Thực tiễn cho thấy, làm tốt công tác phát triển đảng viên của tổ chức cơ sở Đảng góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng đối với các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Nếu Đảng ta không biết chọn lọc, kết nạp, đề bạt đồng chí mới thì đâu có như ngày nay”. Người vạch rõ tính tất yếu, yêu cầu, phương châm, phương pháp của công tác phát triển đảng là “Để làm tròn nhiệm vụ rất nặng nề nhưng rất vẻ vang... Đảng phải phát triển tổ chức của mình một cách thận trọng, vững chắc và rộng rãi trong quần chúng”.

Quan điểm xuyên suốt của Hồ Chí Minh về phát triển đảng viên là “coi trọng chất lượng”. Theo Người, nếu không quán triệt và thực hiện đúng đắn vấn đề có tính nguyên tắc đó, thì dù có kết nạp được nhiều đảng viên, dù số lượng đảng viên tăng, vẫn không làm cho tổ chức Đảng mạnh lên mà trái lại có khi còn làm cho tổ chức Đảng trở nên lỏng lẻo, biến Đảng thành câu lạc bộ, không làm tròn vai trò người lãnh đạo. Người luôn nhắc nhở “Đảng không phải chỉ cần số cho nhiều, tuy nhiều là tốt, nhưng phải có cái chất của người đảng viên”.

Chính vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu các tổ chức Đảng phải có kế hoạch phát triển Đảng trong từng thời kỳ, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo cách mạng của Đảng; phải tiến hành thật tích cực, chủ động, không bị động, ỷ lại ngồi chờ người có đủ điều kiện rồi kết nạp theo lối ăn sẵn. Khi xét kết nạp người vào Đảng, phải xem xét toàn diện cả trình độ giác ngộ, động cơ vào Đảng, cả phẩm chất đạo đức và năng lực hành động thực tế, cả lý lịch gia đình, bản thân và uy tín trước quần chúng...; phải xem xét sự rèn luyện, tu dưỡng và kết quả hoàn thành nhiệm vụ trong một quá trình liên tục với những điều kiện, hoàn cảnh và những thử thách khác nhau, phải thực hiện nghiêm chỉnh các nguyên tắc, thủ tục kết nạp Đảng, hết sức cảnh giác, đề phòng các phần tử thù địch, cơ hội chui vào Đảng. Chống giản đơn, phiến diện, chạy theo chỉ tiêu số lượng, kết nạp ẩu, hoặc vin vào thận trọng sinh ra rụt rè, bảo thủ, hẹp hòi, cục bộ. Phát triển Đảng phải luôn luôn đi đôi với củng cố Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh coi đây là hai vấn đề rất quan trọng của công tác xây dựng Đảng, có quan hệ hữu cơ với nhau.

 Thực hiện lời dạy của Bác, mỗi cấp ủy và tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ huyện phải đặc biệt coi trọng công tác phát triển đảng viên, góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên có chất lượng cao, có số lượng hợp lý, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và Đảng bộ.

 

 

 

 

TIN TRONG HUYỆN

 

ĐIỂM TIN NỔI BẬT

 

CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, PHÁT TRIỂN

KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH

THÁNG 8 NĂM 2023

 

I. Công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể nhân dân

1. Công tác xây dựng Đảng

Trong tháng, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố quyết định, kế hoạch giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Lý Nhân về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Đoàn giám sát của UBKT Tỉnh ủy công bố quyết định, kế hoạch giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và cá nhân các đồng chí Thường trực Huyện ủy về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Chuẩn bị tốt các điều kiện, nội dung tổ chức các hội nghị: Hội nghị đồng chí Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện đối thoại với cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Đức Lý; Hội nghị Huyện ủy tập huấn phần mềm quản lý văn bản khối Đảng; Hội nghị Huyện ủy Lý Nhân ký kết Chương trình phối hợp với Đài Phát thanh truyền hình tỉnh về công tác tuyên truyền.

Chỉ đạo tập trung tuyên tuyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương; trọng tâm là xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, công tác giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm.

Công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị các cấp; công tác kiện toàn bổ sung cấp ủy các cấp khi khuyết thiếu được quan tâm thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Thực hiện công tác phát triển đảng viên; các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác xây dựng chi bộ kiểu mẫu năm 2023.

BCH Đảng bộ huyện kiểm tra về việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 15/9/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là hiện đại hóa nền hành chính, hướng đến xây dựng chính quyền số, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, gắn với tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính giai đoạn 2021 - 2025 đối với Đảng ủy các xã: Xuân Khê, Nhân Thịnh. UBKT Huyện ủy thẩm tra, xác minh theo Quyết định số 26 -QĐ/UBKTHU, ngày 28/7/2023 đối với tập thể và đồng chí Bí thư chi bộ trường THPT Lý Nhân, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện.

Chỉ đạo Ban Dân vận Huyện ủy tiếp tục triển khai mô hình dân vận khéo cấp huyện về công tác GPMB dự án đầu tư xây dựng đường ĐT.495B và đường kết nối hai Đền Trần. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023 tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, BCĐ thực hiện QCDC xã Nhân Bình.

2. Lãnh đạo công tác dân vận, MTTQ và các đoàn thể nhân dân

Chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể nhân dân làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện, nội dung sơ kết 01 năm thực hiện các mô hình, đề án của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

3. Lãnh đạo hoạt động chính quyền

Thường trực HĐND huyện, các ban của HĐND tập trung đôn đốc, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

UBND huyện tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới lề lối làm việc, nâng cao tinh thần, trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức.

II. Lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

1. Về lĩnh vực kinh tế

Chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác chăm sóc lúa, cây màu vụ mùa. Đôn đốc các địa phương trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa, cây xanh tạo cảnh quan môi trường nông thôn. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; đề án phát triển chăn nuôi... Chỉ đạo rà soát các trường hợp vi phạm các công trình thủy lợi, đê điều.

Chỉ đạo thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt. Đôn đốc các địa phương đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025.

Tiếp tục chỉ đạo đôn đốc hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau đo đạc và sau dồn đổi. Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc, phát hiện và xử lý các vi phạm về đất đai. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án; tập trung chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án, nhất là các dự án trọng điểm.

Tháng 8/2023, vốn đầu tư xây dựng cơ bản ước đạt 20  tỷ đồng, 8 tháng đạt 220 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 400 tỷ đồng, 8 tháng đầu năm 2023 ước đạt 3.380 tỷ đồng (đạt 67,2% KH năm). Giá trị công nghiệp - TTCN ước đạt 770 tỷ đồng, 8 tháng đầu năm ước đạt 6.187 tỷ đồng (đạt 64,8% KH). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 450 tỷ đồng, 8 tháng ước đạt 4.202 tỷ đồng (đạt 71,2% KH năm). Tổng thu ngân sách tháng 8 là 230,2 tỷ đồng, 8 tháng là: 1.313 tỷ đồng (đạt 89,6% KH tỉnh; 89,5% KH huyện); trong đó: thu từ kinh tế trên địa bàn thực hiện tháng 8 là 10,1 tỷ đồng, 8 tháng 75,4 tỷ đồng, (đạt 16,7% KH tỉnh và KH huyện).

2. Hoạt động văn hoá - xã hội

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị địa phương. Đẩy mạnh phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao quần chúng ở cơ sở.

Ngành Giáo dục - Đào tạo phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục năm 2023. Tổ chức Hội nghị sơ kết triển khai Chương trình GDPT 2018 đối với cấp Tiểu học và THCS; chuẩn bị các điều kiển tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2022 - 2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023 - 2024.

Chỉ đạo thực hiện tốt chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công, người nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội. Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được duy trì, đảm bảo. Chuẩn bị tốt các điều kiện làm việc với Đoàn Thanh tra của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thanh tra việc thực hiện chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học; việc quản lý, sử dụng kinh phí ưu đãi người có công và kinh phí hỗ trợ công tác mộ liệt sỹ, công trình ghi công liệt sỹ.

3. Lãnh đạo công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quân sự - quốc phòng địa phương. Chỉ đạo 09 xã ven đê sông Hồng rà soát các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; xác định vị trí tập kết lực lượng cho các đơn vị, tăng cường làm nhiệm vụ trên địa bàn, sẵn sàng ứng phó với các cơn bão. Chỉ đạo các xã, thị trấn: Chính Lý, Vĩnh Trụ, Nhân Chính, Xuân Khê, Nhân Bình diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2023.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, giữ vững, không để xảy ra vụ việc đột xuất, bất ngờ. Chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định pháp luật.

Chỉ đạo duy trì thực hiện nghiêm công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định pháp luật.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

 

 1. Về công tác chỉ đạo, điều hành

Chỉ đạo các xã tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Chú trọng thực hiện các tiêu chí động, chỉnh trang cảnh quan, môi trường.

Chỉ đạo các xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và các xã đăng ký nông thôn mới nâng cao năm 2023 tập trung các nguồn lực, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và người dân để duy trì, nâng cao chất lượng và hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025 đảm bảo kế hoạch.

Tập trung chỉ đạo khắc phục thiên tai, chủ động chăm sóc, bảo vệ cây trồng - vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đẩy mạnh phát triển công nghiệp - dịch vụ - thương mại, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn huyện.

2. Kết quả thực hiện

Trong tháng các xã tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, Đề án Mỗi xã 01 sản phẩm. Các ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công phụ trách tiêu chí đôn đốc, hướng dẫn các địa phương tiếp tục rà soát thực hiện, đảm bảo duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Tham gia đoàn kiểm tra tiến độ xây dựng NTM nâng cao các xã đăng ký năm 2023 của Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh

- Đôn đốc 03Nguyên Lý, Công Lý, Tiến Thắng tiếp tục thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Kết quả đến nay:

+ Xã Tiến Thắng: đạt 16/19 tiêu chí với 54/57 chỉ tiêu nông thôn mới; 15/19 tiêu chí với 66/75 chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao.

+ Xã Nguyên Lý: đạt 18/19 tiêu chí với 56/57 chỉ tiêu nông thôn mới; 17/19 tiêu chí với 72/75 chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao.

+ Xã Công Lý: đạt 17/19 tiêu chí với 55/57 chỉ tiêu nông thôn mới; 16/19 tiêu chí với 69/75 chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao.

Các ngành, đoàn thể tập trung tuyên truyền vận động nhân dân chỉnh trang cảnh quan, dọn vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, nơi công cộng, khu dân cư. Tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế. Tập trung chỉnh trang, nâng cấp sửa chữa các hạng mục về giao thông, xây dựng cơ sở trường học, trụ sở làm việc, Nhà văn hóa trung tâm và một số công trình khác; chỉnh trang, bổ sung trang thiết bị, khánh tiết các nhà văn hóa đặc biệt là các xã đăng ký xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Đôn đốc các địa phương chăm sóc lúa, phòng trừ các đối tượng dịch hại; chủ động sẵn sàng chống úng khi có mưa lớn xảy ra.

* Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Một số địa phương chưa quan tâm chỉ đạo việc nâng cao các chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt, một số ngành liên quan của huyện chưa sâu sát, kiểm tra, đôn đốc thưởng xuyên, do đó một số chỉ tiêu, tiêu chí chưa đảm bảo, nhất là các tiêu chí động như tỷ lệ người dân có thể BHYT một số đơn vị còn thấp, công tác vệ sinh môi trường chưa đảm bảo.

3. Nhiệm vụ thời gian tới

- Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ, làng nghề....để tăng thu nhập cho người dân.

- Đôn đốc các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, Chương trình Mỗi xã 01 sản phẩm.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí; tổ chức giao ban đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện; kịp thời có những giải pháp giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Huy động tối đa các nguồn lực tập trung chỉnh trang, nâng cấp cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất văn hóa. Tiếp tục giám sát và đôn đốc tiến độ thi công, hoàn thiện công trình các dự án đang thi công trên địa bàn.

- Các ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công phụ trách tiêu chí đảm bảo duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu; kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện đảm bảo đạt hiệu quả.

 

 

 

 

NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

 THÁNG 9 NĂM 2023

 

1. Chỉ đạo tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh và Kỳ họp thứ 15 HĐND huyện; kết quả các kỳ họp HĐND các cấp; tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương, trọng tâm tuyên truyền công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện.

2. Chỉ đạo tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện các mô hình, đề án của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

3. Tiếp tục xây dựng phương án luân chuyển cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý năm 2023, 2024. Phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy , thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025; 2025 - 2030 đối với các đồng chí là trưởng Công an xã, thị trấn. Tổ chức Đoàn kiểm tra nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng, phát triển đảng viên; xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu năm 2023 đối với đảng bộ các xã, thị trấn. Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng và đảng viên cho cấp ủy chi bộ, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư chi bộ khóa mới trực thuộc đảng bộ các xã, thị trấn và các chi bộ trực thuộc đảng bộ huyện.

4. Hoàn thiện quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ Trường THCS xã Đức Lý và đồng chí Lương Quốc Hoàn, Bí thư Chi bộ, hiệu trưởng trường THCS xã Đức Lý; thực hiện quy trình thi hành kỷ luật đối với đồng chí Lương Quốc Hoàn, Bí thư Chi bộ, hiệu trưởng trường THCS xã Đức Lý. Chỉ đạo cấp ủy và UBKT các cấp tích cực giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên; kiên quyết xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời theo quy định của Điều lệ Đảng.

5. Chỉ đạo khối dân vận, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là trong xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và công tác GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện.

6. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính; đổi mới lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương.

7. Chỉ đạo công tác chăm sóc lúa, cây màu vụ mùa. Kiểm tra, quản lý, giám sát, theo dõi dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Chỉ đạo nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới; đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

8. Chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý hành lang an toàn giao thông. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản và môi trường, xử lý nghiêm các vi phạm theo thẩm quyền. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án; tập trung chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ các dự án. Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ cấp đổi GCNQSD đất theo quy định. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả việc thu ngân sách trên địa bàn huyện, nhất là các khoản thu có chỉ tiêu còn thấp. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc đấu giá QSD đất tăng thu ngân sách cho địa phương.

9. Chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền các ngày kỷ niệm, các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đẩy mạnh phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao quần chúng ở cơ sở. Chuẩn bị tốt các điều kiện tham gia Liên hoan thiếu nhi tuyên truyền, giới thiệu sách huyện Lý Nhân năm 2023. Chỉ đạo ngành Giáo dục - Đào tạo chuẩn bị các điều kiện triển khai chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với bậc Tiểu học và THCS. Chỉ đạo tổ chức kiện toàn đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên cho năm học mới. Tiếp tục thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có công, người nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội.

10. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quân sự - quốc phòng địa phương. Tiếp tục chỉ đạo các xã: Nhân Nghĩa, Hợp Lý, Văn Lý diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2023. Tổ chức diễn tập Chỉ huy - Cơ quan 1 bên cấp 1 bên trên bản đồ và ngoài thực địa theo chỉ đạo của bộ CHQS tỉnh.

Tăng cường công tác nắm tình hình liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, công tác tôn giáo, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường tuần tra, kiểm soát phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện Đề án 06, duy trì cấp thẻ CCCD gắp chíp điện tử và tài khoản định danh điện tử cho công dân. Làm tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự, dân sự đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác đối thoại; duy trì nghiêm lịch tiếp dân; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Xây dựng kế hoạch giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, tiếp tục triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VẤN ĐỀ HÔM NAY

 

Tiếp tục tuyên truyền thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2023

         

                   

          Cuộc diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2023 được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và Nhân dân huyện Lý Nhân nhằm tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 64-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; các nghị quyết, chỉ thị cấp trên về công tác Quốc phòng - An ninh. Phát huy sức mạnh tổng hợp của địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ Quốc trong tình hình hiện nay.

 

Trong những năm qua, thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng với những thành tu quan trọng đã đạt được, là động lực cho đất nước ổn định phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế. Song chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện chiến lược “ diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đồng thời lợi dụng tình hình khó khăn của đất nước, địa phương nhiều phần tử xấu, thành phần phản động đã ra sức chống phá chế độ, phủ nhận thành quả của đất nước. Qua đó càng khẳng định sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra cho chúng ta những yêu cầu nhiệm vụ vừa mang tính trước mắt, vừa mang tính lâu dài và có tầm quan trọng đặc biệt đến công cuộc đổi mới đất nước và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

          Đặc biệt, cuộc diễn tập lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng và thiết thực. Thông qua cuộc diễn tập tiếp tục nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng; quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng của các lực lượng vũ trang và ban, ngành, đoàn thể thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trong khu vực phòng thủ. Đồng thời, rút kinh nghiệm quá trình vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở; điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện các văn kiện chiến đấu, kế hoạch chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng  phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

          Trên cơ sở quán triệt Chỉ thị của Tỉnh ủy, Hướng dẫn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ban Thường vụ Huyện uỷ đã kịp thời ban hành Chỉ thị, UBND huyện có Kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện. Huyện uỷ, UBND huyện đã có nhiều chủ trương biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, phòng, ban, ngành đoàn thể của huyện và các xã, thị trấn tham gia diễn tập chủ động, khẩn trương khắc phục mọi khó khăn làm tốt công tác chuẩn bị cho cuộc diễn tập; tích cực tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của cuộc diễn tập.

          Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã thực hiện tốt chức năng là cơ quan trung tâm tham mưu cho Huyện uỷ, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện, các xã, thị trấn tham gia diễn tập chuẩn bị đầy đủ văn kiện, lực lượng, vật chất, phương tiện và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho các thành phần tham gia diễn tập, đảm bảo cho cuộc diễn tập diễn ra đúng ý định và kế hoạch đề ra.

          Theo Kế hoạch, từ ngày 08/8/2023 đến 11/9/2023 Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập huyện sẽ chỉ đạo 8 đơn vị thực hành diễn tập. Đến nay đã có 6 xã thực hành diễn tập theo đúng kế hoạch đó là Xuân Khê, Nhân Chính, Chính Lý, Nhân Nghĩa, Nhân Bình, thị trấn Vĩnh Trụ, trong đó xã Xuân Khê diễn tập phục vụ cho Cục Dân quân tự vệ/Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Tham mưu/Quân khu 3, Bộ Chỉ huy quân sự 9 tỉnh, thành phố trực thuộc Quân khu 3 và các đơn vị trong LLVT tỉnh Hà Nam thăm quan, rút kinh nghiệm. Nội dung cuộc diễn tập gồm 3 giai đoạn: chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu trong khu vực phòng thủ.

          Với quyết tâm chính trị cao, sự chuẩn bị chu đáo về lực lượng, phương tiện, các xã, thị trấn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ, đảm bảo về nội dung, thời gian, chất lượng. Quá trình diễn tập, cấp uỷ, chính quyền, các ngành, đoàn thể, các lực lượng tham gia diễn tập đã nghiên cứu, vận dụng sáng tạo quan điểm đường lối của Đảng về quốc phòng, an ninh trong tình hình mới vào điều kiện thực tế của địa phương để giải quyết các tình huống theo yêu cầu của Ban chỉ đạo mamg tính nguyên tắc, lý luận và thực tiễn cao. Các thành viên trong khung diễn tập có tác phong nghiêm túc; ý thức kỷ luật cao, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tổ chức hiệp đồng chặt chẽ. Quá trình thực binh sát với điều kiện thực tế, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị và phương tiện kỹ thuật.

          Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ Quốc phòng địa phương, đặc biệt nhiệm vụ diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2023, trong thời gian tới đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt một số nội dung sau:

          Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc 2 nhiệm vụ chiến lược "Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh trong tình hình mới. Thực hiện nghiêm các các nghị quyết, chỉ thị, văn bản pháp luật của Đảng, Nhà nước về quốc phòng và an ninh, Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ Quân sự, Luật Công an nhân dân, Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên; Nghị định số 03 ngày 05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng.    Hai là, Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục về mục đich, ý nghĩa của cuộc diễn tập, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

          Ba là, Phát huy tốt vai trò tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, thực sự là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng khu vực phòng thủ; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh.

          Bốn là, Củng cố, xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt công tác tuyên truyền kết quả cuộc diễn tập, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở, góp phần củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

          Phát huy kết quả đã đạt được trong diễn tập của các địa phương trên địa bàn huyện, tin tưởng rằng cuộc diễn tập chiến đấu xã, thị trấn trong khu vực phòng thủ năm 2023 sẽ đạt được mục đích, yêu cầu đề ra và thành công tốt đẹp

.

 

 

 

 

NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT

 

Hiệu quả bước đầu từ mô hình Tổ dân cư

tự quản Guộc, thôn Bàng Ba, xã Nhân Thịnh

 

Trong những năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và các ngành liên quan triển khai xây dựng và thực hiện nhiều mô hình tự quản ở khu dân cư tại các thôn, tổ dân phố, từ đó đã góp phần tích cực vào việc giữ vững tình hình an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhiều Tổ tự quản ở khu dân cư được xây dựng và hoạt động hiệu quả, nề nếp trong đó có Tổ dân cư tự quản Guộc thôn Bàng Ba, xã Nhân Thịnh.

Tổ dân cư tự quản Guộc được thành lập nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết và phát huy tinh thần trách nhiệm, quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận và sức mạnh tổng hợp toàn dân thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; động viên nhân dân chung tay thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Từ khi được thành lập, Tổ dân cư tự quản Guộc đã duy trì hoạt động thường xuyên theo quy chế được UBND xã phê chuẩn. Các thành viên trong Ban điều hành của Tổ luôn nâng cao ý thức trách nhiệm, mặc dù không có phụ cấp nhưng các thành viên vẫn luôn hoạt động tích cực, năng động, sáng tạo, quy tụ được các thành viên trong tổ duy trì tốt các hoạt động.

Thời gian qua, Tổ dân cư tự quản đã duy trì tốt các hoạt động tuyên truyền cho người dân trong khu dân cư về chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương, của thôn. Từ đó, giúp người dân nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn hoạt động các loại tội phạm; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt hương ước của thôn, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu.

Để bảo đảm an ninh trật tự tại các địa bàn, các thành viên trong Ban điều phối đã luôn sâu sát với các hộ thành viên trong khu vực mình được phân công phụ trách để thường xuyên nắm bắt tình hình và hòa giải kịp thời khi có mâu thuẫn xảy ra. Duy trì tốt các hoạt động của các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao (bóng chuyền hơi, dân vũ, …). Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, việc thu gom rác thải được thực hiện nề nếp, các thành viên trong Tổ tích cực tham gia các buổi tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn thôn, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Thực hiện nghị quyết của chi bộ về việc thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và tiêu chí nổi trội trong xây dựng nông thôn mới nâng cao là tiêu chí về y tế, ngay sau khi được triển khai, Ban điều hành đã họp và phân công các thành viên rà soát các thành viên trong Tổ chưa mua BHYT để tập trung tuyên truyền, vận động mua BHYT. Tính đến nay, qua tuyên truyền, vận động các thành viên trong Tổ đã mua mới và tái mua thẻ BHYT đạt 99%.

Tổ dân cư tự quản còn tích cực vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống. Bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền thôn, ban điều hành đã tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi; đã có một số hộ tích cực trồng cây vụ Đông cho thu nhập từ 30 đến 100 triệu đồng.

Có thể nói, hiệu quả từ mô hình Tổ dân cư tự quản Guộc là một điểm sáng cần được duy trì và tiếp tục nhân rộng trên nhiều địa phương khác. Mô hình Tổ dân cư tự quản đã góp phần đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, bảo vệ môi trường, giữ gìn sự bình yên thôn xóm, thực hiện thắng lợi cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

 

 

 

 

 

 

 

ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN

 

1. Tuyên truyền quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh. Kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; Tuyên truyền kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tuyên truyền Nghị quyết Kỳ họp giữa năm 2023 HĐND các cấp.

2. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tháng 8 và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội tháng 9/2023. Tập trung tuyên truyền công tác giải phóng mặt bằng, trọng tâm là tuyên truyền cơ chế chính sách bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện: Dự án đường ĐT 495B và đường nối hai đền Trần; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thái Hà giai đoạn 2, tỉnh Hà Nam; Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; kết quả triển khai thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

3. Tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023. Đẩy mạnh tuyên truyền nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với tuyên truyền kết quả đạt được trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của đất nước, của tỉnh đồng thời, đấu tranh, phản bác có hiệu quả các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị.

4. Tiếp tục tuyên truyền hưởng ứng các Cuộc thi, giải báo chí: Giải Báo chí về công tác Xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII năm 2023; Giải báo chí toàn quốc về phòng chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư năm 2023; Giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023-2024; Giải “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2023-2025; Tổng hợp các tác phẩm dự thi tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII, năm 2023 của các đơn vị.

5. Tuyên truyền công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Nhân dân; trọng tâm là hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tình hình và chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về vấn đề Biển Đông, xung đột giữa Nga – Ucraina; các hoạt động khẳng định uy tín, vị thế của Việt Nam trên thế giới và khu vực, trách nhiệm của Việt Nam trong ứng xử và giải quyết các vấn đề quốc tế. Qua đó, góp phần bảo đảm lợi ích của đất nước và đóng góp vào giải quyết các vấn đề hòa bình, an ninh và phát triển trên thế giới

6. Tuyên truyền công tác diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023; công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát hiện, biểu dương gương người tốt việc tốt trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

7. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tuyên truyền một số văn bản, quy định mới như: Hướng dẫn số 32-HD/BTG của Ban Tuyên giáo Huyện ủy thực hiện Quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng; Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Kết luận số 58-KL/TW, ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam; Nghị định số 33/2023/NĐ - CP về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách (có hiệu lực từ ngày 1.8.2023); Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lựa và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ ( thay thế quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019); Nghị định số 29/2023/NĐ-CP, ngày 3/6/2023 quy định về tinh giản biên chế, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2023; Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, những quy định về hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, quy định mới về đăng kí xe từ ngày 15/8/2023...

 

8. Tuyên truyền các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng trong tháng 9 như: 78 năm cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2023); 121 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (6/9/1902-6/9/2023); ngày toàn dân đưa trẻ đến trường (5/9); 68 năm thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9/1955-10/9/2023); 46 năm ngày Việt Nam là thành viên Liên Hợp quốc (20/9/1977-20/9/2023).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trài, thù địch: thủ đoạn lợi dụng phiên tòa xét xử vụ án "chuyến bay giải cứu" để chống Đảng, Nhà nước

Thời gian vừa qua, thông tin về vụ án “chuyến bay giải cứu” đã thu hút sự quan tâm của đông đảo quần chúng nhân dân. Những hành vi vi phạm pháp luật của 54 bị cáo giữ các chức vụ khác nhau trong bộ máy Nhà nước đã dần được làm rõ. Điều đó đã thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Chuyến bay giải cứu là chủ trương đúng đắn, thể hiện sự nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta, nhận được sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế và sự ủng hộ của đồng bào trong và ngoài nước trước diễn biến vô cùng phức tạp của đại dịch Covid-19. Nó trở thành phao cứu sinh cho hàng trăm ngàn người Việt Nam ở nước ngoài đang bị đe dọa về sức khỏe, tính mạng. Thực tế, trong hoàn cảnh đó, khi các lực lượng chức năng phải căng mình trong cuộc chiến chống lại đại dịch, còn có một số cán bộ, đảng viên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham nhũng, tư lợi cá nhân, làm sai lệch chủ trương tốt đẹp, uy tín của Đảng, Nhà nước ta. Trước hành vi tham nhũng nghiêm trọng đó, Đảng và Nhà nước ta đã kiên quyết đấu tranh, xét xử công khai các cá nhân có liên quan nhằm răn đe, ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực, tiến tới làm trong sạch bộ máy Nhà nước.

Tuy nhiên, các thế lực thù địch đã lợi dụng vụ việc trên để hướng lái dư luận, phá hoại sự đoàn kết trong Đảng, chia rẽ cán bộ, đảng viên với quần chúng nhân dân. Các thế lực thù địch cho rằng, Nhà nước ta dựng lên các “chuyến bay giải cứu” là để ăn tiền của dân. Một số trang mạng xã hội như Việt Tân, RFA, báo Tiếng dân… lại đăng tải hàng loạt bài viết xuyên tạc về công tác phòng chống tham nhũng, quy chụp, đổ lỗi rằng tham nhũng là do thể chế mà ra, cần thay đổi chế độ, phá bỏ bộ máy Nhà nước mục nát hiện tại… Chúng đang lợi dụng việc xét xử các vụ án tham nhũng để bóp méo chủ trương “kiên quyết, không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta, vẽ lên bức tranh xám xịt về thực trạng đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó, từ đó làm mất niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ. Mục tiêu cuối cùng mà các đối tượng hướng tới là hạ uy tín của Đảng, Nhà nước, phủ nhận vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng.

Vụ án “chuyến bay giải cứu” là bài học cảnh tỉnh cho mỗi cán bộ, đảng viên, là sự răn đe với những người có ý đồ vi phạm pháp luật. Chúng ta cần nhận thức rằng, công tác phòng chống tham nhũng phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, gắn liền với việc chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc xử lý đúng người, đúng tội trong các vụ án tham nhũng là thực sự cần thiết, khẳng định sự quyết tâm không khoan nhượng của Đảng, Nhà nước ta trong công tác phòng, chống tham nhũng. Đây cũng là minh chứng để bác bỏ luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch về vai trò lãnh đạo và quyết tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta./.

 

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập