Đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dự, chỉ đạo hội nghị về tổng kết công tác xây dựng Đảng tại Hà Nam

Sáng 10/4, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021-2025), 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) trong Đảng bộ tỉnh và Chỉ thị số 35- CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Trung ương; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Báo cáo Tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng (2021-2025), nêu rõ: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tỉnh chủ động, tích cực lãnh chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, do vậy công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực; phương thức lãnh đạo của Đảng từng bước được đổi mới; công tác tư tưởng được quan tâm, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, gắn với triển khai thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Công tác kết nạp đảng viên được quan tâm, đạt kết quả tích cực (kết nạp được 3.582 đảng viên, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX).

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV dự và chỉ đạo hội nghị.

Công tác kiểm tra, giám sát được theo đúng Điều 30, Điều 32 Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương. Công tác dân vận được tăng cường, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp được chú trọng. Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thành lập và hoạt động đi vào nề nếp. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được thực hiện nền nếp, nghiêm túc, đúng quy định và đạt nhiều kết quả. Nhất là việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết, Kết luận hội nghị Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới…

Hội nghị cũng đã nghiêm túc đánh giá tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) trong Đảng bộ tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Về thực hiện Chỉ thị số 35, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được tỉnh triển khai nghiêm túc, bảo đảm nội dung, chương trình, yêu cầu theo kế hoạch đề ra. Công tác quán triệt Chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy về Đại hội được thực hiện nghiêm. Qua đó đã nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng, góp phần cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Việc chuẩn bị văn kiện, tài liệu Đại hội được thực hiện đầy đủ, chu đáo, cẩn trọng; việc thảo luận và báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Văn kiện cấp trên bảo đảm chất lượng, đề xuất nhiều ý kiến quan trọng về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ mới; công tác nhân sự bảo đảm dân chủ, chặt chẽ, khách quan theo quy định; việc bầu cử tại Đại hội được thực hiện nghiêm, đúng quy chế bầu cử trong Đảng…

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích làm rõ hơn những kết quả đạt được; nêu lên những bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; công tác xây dựng Đảng và việc triển khai thi hành Điều lệ Đảng. Cùng với đó chỉ ra những mặt còn một số tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, đồng thời đề xuất với Trung ương, BTV Tỉnh ủy một số nội dung quan trọng, khả thi, sát với tình hình thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh trong thời gian tới.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021-2025), 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) trong Đảng bộ tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng của Hà Nam từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Về nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ, đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh 5 vấn đề Hà Nam cần tập trung thực hiện. Đó là tỉnh cần sớm có giải pháp hiệu quả để khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong báo cáo tổng kết của Tỉnh ủy. Phát huy các bài học kinh nghiệm đã được đúc rút từ thực tiễn và cần làm sâu sắc hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong thời gian tới.

Đồng chí Trương Thị Mai cũng đặc biệt lưu ý, Hà Nam cần tiếp tục chú trọng công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị theo Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.  Xây dựng đoàn kết nội bộ, thống nhất trong Đảng, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ để nâng cao sức mạnh của Đảng.

Nhấn mạnh công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, đồng chí đề nghị Hà Nam phải tiếp tục coi trọng công tác cán bộ; nghiên cứu kỹ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, đảm bảo các cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm đúng người, đúng quy trình, quy định, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ. Đồng thời tiếp tục rà soát, đánh giá, sắp xếp đội ngũ cán bộ, chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI.

 

Tỉnh cần phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra; tiếp tục rà soát, đánh giá lại các chỉ tiêu, nhất là các chỉ tiêu theo đánh giá còn thấp so với bình quân chung của cả nước và so với tiềm năng của tỉnh như: thu nhập bình quân đầu người, giảm tỷ lệ hộ nghèo…

Đồng chí Đặng Đình Thoảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày báo cáo thực hiện Chỉ thị số 35- CT/TW của Bộ Chính trị.

Về đánh giá kết quả Tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng, đồng chí Trương Thị Mai thống nhất với 6 vấn đề kiến nghị của Hà Nam, Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV sẽ tập hợp đầy đủ, báo cáo Trung ương.

Ghi nhận những kết quả Hà Nam đạt được trong thực hiện Chỉ thị 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, để chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025 – 2030, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Hà Nam tập trung rà soát, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, khiếu kiện của đảng viên, đảm bảo ổn định tình hình trước Đại hội.

Tăng cường đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, lưu ý đến các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương xảy ra tình trạng mất đoàn kết để kịp thời xử lý, đảm bảo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ, chuẩn bị công tác nhân sự cho Đại hội. Làm tốt công tác tuyên truyền, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân trước thềm Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Lê Hồng Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tham luận tại hội nghị.

Thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương để bổ sung, hoàn thiện các dự thảo Báo cáo của Tỉnh ủy để báo cáo Trung ương.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện, đó là: Chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khóa XII) gắn với việc học tập Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị theo Chuyên đề năm 2024-2025. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, kích động gây mất đoàn kết nội bộ.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ theo các Nghị quyết của Trung ương; tập trung chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn (2023-2025) đồng bộ, kịp thời; quan tâm thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ diện sắp xếp, đảm bảo ổn định tình hình để chuẩn bị tiến hành Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, nhiệm kỳ (2025-2030). Rà soát bổ sung, kiện toàn cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tích cực, chủ động chuẩn bị một bước nhân sự cho Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI.

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phủ Lý phát biểu tham luận tại hội nghị.

Thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết chuyên đề, Chỉ thị, Chương trình, đề án của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy; việc thực hiện Quy chế làm việc và thực hiện Nguyên tắc tập trung dân chủ.

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là công tác dân vận chính quyền, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; chú trọng phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân; Tăng cường đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân…

Thực hiện tốt công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc, đảm bảo ổn định tình hình, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Trương Thị Mai và các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Trung ương chụp ảnh lưu niệm với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ cương, kỷ luật. Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính; tăng cường công khai, minh bạch; làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đảng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung để chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 -2030, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI.

Hoa Hiên

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập